Informacje dla uczestników

Prace na Konferencję Naukowo-Techniczną będą publikowane według preferencji autorów:
•w materiałach konferencyjnych (streszczenia lub pełne teksty wystąpień) lub
•w czasopismach branżowych (w formie artykułu):
Przegląd Budowlany – 40 pkt. MEiN, wytyczne na stronie www.przegladbudowlany.pl/informacje/dla-autorow/32-dla-autorow
Rynek Energii – 70 pkt. MEiN, wytyczne na stronie www.rynek-energii.pl/pl/czasopismo

Wszystkie prace zgłoszone na Konferencję będą prezentowane na posterach i omawiane według programu Konferencji

Opłaty konferencyjne dla autorów referatów:
•bezpłatnie – przy publikacji referatu w materiałach konferencyjnych
•500 zł – przy publikacji artykułu w Przeglądzie Budowlanym (publikacja max. 8-stron maszynopisu – każda kolejna strona to dodatkowa opłata 200 zł)
•1000 zł – przy publikacji artykułu w Rynku Energii
•płatne na konta wydawców z dopiskiem „Forum Budowlane – Imię i Nazwisko”
•czynny udział w konferencji obejmuje koszty cateringu oraz obsługi w trakcie jej trwania, nie obejmuje kosztów dojazdu oraz noclegu